TOOL LỌC BẠN BÈ TƯƠNG TÁC TẠI CONGVIETIT.COM

Video hướng dẫn: https://youtu.be/ozCjdsuSK_c

Trang lấy token: http://gettoken.congvietit.com

Lọc danh sách bạn bè không tương tác